Nasz Zespół wspiera Klientów na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niezależnie od tego, czy w postępowaniu występują oni w roli zamawiającego, czy też wykonawcy. Do świadczonych przez nas usług związanych z zamówieniami publicznymi należą:
• doradztwo prawne na rzecz zamawiającego w toku przygotowań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: szacowanie wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, wybór trybu postępowania, przygotowanie treści SIWZ oraz projektu umowy finalnej, przygotowanie i publikacja ogłoszenia o wszczęciu postępowania; doradztwo prawne na dalszych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: weryfikacja wykonawców, pomoc w ocenie i badaniu złożonych ofert
• wsparcie prawne dla wykonawców na każdym etapie postępowania: przygotowanie oferty, nadzór nad korespondencją kierowaną do zamawiającego, weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz innych postanowień SIWZ, zastrzeżenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa
• reprezentowanie zamawiających oraz wykonawców w toku postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi wszystkich instancji

Powiązane usługi

Masz pytanie? Napisz do nas.