Nasz Zespół świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa spółek, począwszy od zakładania spółek, poprzez ich bieżącą obsługę prawną, a także restrukturyzacje istniejących już grup kapitałowych.


Nasze usługi w tym zakresie obejmują w szczególności:
• opracowywanie i opiniowanie aktów wewnętrznych związanych z zakładaniem, przekształcaniem, łączeniem, podziałem i funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych
• przygotowywanie projektów zmian w funkcjonujących aktach wewnętrznych, w tym zmiany umów spółek i statutów w związku z np. podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego
• reprezentację w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
• obsługę organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy), pomoc przy organizowaniu i prowadzeniu zgromadzeń udziałowców/akcjonariuszy, posiedzeń organów spółek
• przygotowywanie projektów dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy
• zakładanie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych
• bieżąca obsługa korporacyjna spółek
• przygotowywanie umów inwestycyjnych w tym obsługę prawną transakcji nabycia udziałów/akcji, nieruchomości i innych istotnych składników majątku
• przejęcia i nabycia podmiotów gospodarczych
• wewnętrzne audyty prawne i podatkowe a także porządkowanie stanu prawnego w spółkach prawa gospodarczego i handlowego
• likwidację spółek kończących działalność gospodarczą

Powiązane usługi

Masz pytanie? Napisz do nas.