Kemerling przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych swoich Klientów oraz osób zainteresowanych ofertą usług świadczonych przez kancelarię. W związku z tym każda korespondencja kierowana do nas, zarówno listownie, jak i poprzez e-mail, a także poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego na stronie www.kemerling.pl podlega naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz niniejszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe oraz omówienie Pana/Pani podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osob owych.

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że Administratorami (Współadministratorami) Pani i Pana danych są:

1)  Kancelaria Prawna. Monika Podsiedlik z siedzibą w Krakowie (30-035), Al. Grottgera 6/1, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9452067510, REGON 367853729

2)  Kemerling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-035), Al. Grottgera 6/1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000647313, NIP 6793137322, REGON 36591078800000

zwani dalej Kemerling lub/i Administrator

Wymienione wyżej podmioty są odpowiedzialne za przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadach przewidzianych poniżej. Za dane zbierane za pośrednictwem Portalu – odpowiadają oba podmioty, za pozostałe dane odpowiada podmiot, z którym zawiera Pani/Pan umowę.

Definicje podstawowych pojęć

a) dane osobowe – to informacje pozwalające na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Pana/Pani jako osoby fizycznej („pośrednio” czyli w połączeniu z innymi informacjami) w oparciu o elementy takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu czy niepowtarzalny identyfikator urządzenia.

b) przetwarzanie danych – operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych

c) Klient – podmiot, na rzecz którego Kemerling świadczy usługi doradcze w zakresie prawa, podatków oraz inwestycji.

d) Użytkownik – osoba, której dane są przetwarzane przez Kemerling w związku z przekazaniem danych osobowych za pośrednictwem strony kemerling.pl

 

Zakres przetwarzania danych osobowych, źródło danych i zasady ich gromadzenia

Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania/adres siedziby firmy, NIP, REGON, PESEL, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności.

Kemerling uzyskuje dane osobowe w ramach świadczenia usług prawnych i doradczych przede wszystkim bezpośrednio od swoich Klientów. W przypadku, gdy dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą, mogły zostać przekazane przez reprezentowany podmiot bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł.

W zakresie prowadzonych spraw oraz realizacji zleceń Administrator może przetwarzać inne dane osobowe, które są niezbędne do wykonania umowy.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, świadczenia usług oraz dokonania rozliczeń.

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności (w szczególności ze względu na specyfikę świadczonych usług)  odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi dalszą realizację zlecenia oraz utrzymywanie kontaktu z klientem.

 

Cel i podstawa prawna przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone w następujących celach:

 1. w celu zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej bądź usług doradczych na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Kemerling, które wynikają np. z ustawy o radcach prawnych lub innych przepisów regulujących świadczenie usług prawnych, a także przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 4. zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Kemerling, co stanowi prawnie uzasadniony interes Kemerling (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu oferowania Pani/Panu przez nas usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pai/Pana potrzeb, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. w celu udziału w procesie zatrudnienia do pracy w Kancelarii, w tym oczekiwania na wakat na stanowisku, na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, a po jego ustaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego i dla celów sprawozdawczych. Dane pozyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług Administratora będą przechowywane do czasu, aż zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnie Pani/Pan zgodę.

Zobowiązania prawne i obrona prawna

Możemy być zobowiązani do wykorzystywania i archiwizacji danych osobowych w celach prawnych i związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów — np. w celu zapobiegania przestępstwom, wykrywania ich, prowadzenia dochodzeń, przeciwdziałaniautracie danych i oszustwom oraz zwalczania innych przejawów nadużywania naszych usług i systemów IT. Mamy również prawo do wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych w celu wywiązania się z wewnętrznych i zewnętrznych wymogów kontrolnych, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, ochrony i wykonania naszych praw, zabezpieczenia naszejprywatności, zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu bądź ochrony mienia innych osób.

Korzystanie ze strony internetowej („Portal”)

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się również do korzystania z naszej strony internetowej www.kemerling.pl („Portal”), odnośnie do następujących elementów związanych z prywatnością.

– Pliki dziennika: W Portalu gromadzimy dane, w tym dane osobowe,które są ogólnie dostępne na temat Pana/Pani urządzenia, kiedy łączy się ono z Internetem. Dane te obejmują między innymi adres IP (adres protokołu internetowego), rodzaj i wersję systemu operacyjnego i przeglądarki, a także – o ile to możliwe – producenta i model urządzenia oraz datę i godzinę przesłania każdego zapytania do naszych serwerów.

Polityka cookies

Polityka cookies Pliki cookies („ciasteczka”) to drobne pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Kemerling jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 • dopasowania zawartości naszej strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników; Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów. Statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • możliwości podejmowania działań marketingowych.

Nasza strona stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Kemerling (poprzez wejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. Korzystający z naszej strony może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Kemerling informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji naszej strony internetowej. Pliki cookies, z których korzysta nasza strona, a które są zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być udostępnione naszym partnerom oraz współpracującym z nami reklamodawcom.

Korzystanie z Newslettera i formularzy kontaktowych.

Korzystając z Portalu, może Pan/Pani zdecydować się pozostawić nam swoje dane osobowe- zapisując się na nasz newsletter, pisząc do nas prywatną wiadomość, bądź wysyłając do nas zgłoszenie w zakresie możliwej przyszłej współpracy. W takiej sytuacji będziemy administratorem Pana/ Pani danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych

Ujawniamy dane osobowe użytkowników w celach opisanych w niniejszym dokumencie podmiotom wskazanym poniżej – chyba że za wyraźną zgodą Pana/Pani na przekazywanie danych osobowych stronom trzecim innych kategorii wymienionym w innych miejscach. Podejmujemy wszelkie kroki służące zapewnieniu, iż Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane, chronione i przekazywane zgodnie z prawem.

Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością w zakresie w jakim jest to niezbędne dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

 1. a) podmiotom świadczącym usługi księgowe,
 2. b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 3. c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 4. d) podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu,
 5. e) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)
 6. f) innym firmom i osobom w celu wykonania określonych zadań związanych z naszymi usługami w ramach umów o przetwarzaniu danych

Dane udostępniane usługodawcom zewnętrznym są przekazywane wyłącznie w zakresie wymaganym dla realizacji określonego celu. Usługodawcy zewnętrzni nie mogą wykorzystywać otrzymanych od nas danych osobowych w żadnym innym celu, w szczególności dla własnych korzyści czy korzyści stron trzecich. Usługodawcy zewnętrzni są umownie zobowiązani do przestrzegania poufności Pana/Pani danych osobowych.

Organy administracji publicznej

Ujawniamy Pana/Pani dane osobowe organom administracji publicznej, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy. Na przykład, reagujemy na wezwania sądów, organów ścigania, organów regulacyjnych i innych instytucji administracji publicznej, w tym organów spoza Pana/Pani kraju zamieszkania.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa danych. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa i wdrażamy stosowne procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne mające na celu ochronę gromadzonych informacji przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, uzyskaniem dostępu do przekazywanych, archiwizowanych lub przetwarzanych danych osobowych. Nasze zasady polityki i procedury dot. bezpieczeństwa informacji zostały dostosowane do powszechnie uznawanych norm międzynarodowych. Podlegają one regularnym przeglądom i aktualizacjom uwzględniającym potrzeby biznesowe, zmiany technologiczne i wymogi regulacyjne. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych przysługuje wyłącznie pracownikom, usługodawcom i podmiotom, które mają biznesową potrzebę zapoznania się z tymi informacjami lub potrzebują ich w związku z wykonywanymi obowiązkami.

W przypadku naruszenia danych osobowych stosujemy odpowiednie przepisy dot. powiadamiania o takich naruszeniach.

Dane przetwarzane przez Nas w ramach wykonywania zawodu – świadczenia pomocy prawnej, bądź doradca podatkowego, objęte są dodatkowo ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej, a tym samym ich ochrona jest wzmocniona. Równocześnie jednak wykonanie niektórych przysługujących Tobie uprawnień lub realizacji przez Nas obowiązków wynikających z RODO jest lub może być wyłączone na podstawie przepisów RODO, przepisów prawa polskiego lub samego charakteru tajemnicy zawodowej.

Przysługujące Panu/Pani prawa

Każdy podmiot danych ma określone prawa związane z gromadzonymi danymi osobowymi. Dotyczy to całego procesu przetwarzania danych opisanego w niniejszej Polityce prywatności. Szanujemy prawa poszczególnych osób i odpowiednio podchodzimy do Pana/Pani zastrzeżeń.

Na poniższym wykazie umieszczono informacje dotyczące Pana/Pani praw wynikających z przepisówo ochronie danych:

Prawo do wycofania zgody: Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, może ją Pan/Pani wycofać w dowolnym momencie, stosując zapisy procedury opisanej w odpowiednim formularzu zgody. Gwarantujemy możliwość wycofania zgody w taki sam sposób, w jaki została ona udzielona, np. drogą elektroniczną.

Prawo do korekty danych: Może Pan/Pani otrzymać od nas korektę danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą. Staramy się, aby dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą oraz na bieżąco wykorzystywane były precyzyjne,kompletne, aktualne, istotne i oparte o najnowsze dostępne informacje.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Może Pan/Pani otrzymać od nas zapewnienie o ograniczeniu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jeżeli:

– zakwestionuje Pan/Pani dokładność tych informacji w okresie, w którym musimy zweryfikować ich stosowność,

– przetwarzanie danych jest bezprawne, a Pan/Pani złożył(-a) wniosek o ograniczenie zamiast o wykasowanie danych osobowych,

– Pana/Pani dane nie są już nam potrzebne, ale potrzebuje ich Pan/Pani w związku w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub

– nie zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w momencie, kiedy sprawdzamy,czy nasze prawa są nadrzędne wobec Pana/Pani praw.

Prawo dostępu do danych osobowych: Może Pan/Pani zwrócić się do nas z prośbą o podanie informacji na temat Pana/Pani danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu, w tym informacji dot. kategorii danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą, dotyczących tego, do czego te dane są wykorzystywane, gdzie je otrzymaliśmy (jeżeli nie bezpośrednio od Pana/Pani) i komu zostały ujawnione (jeżeli dotyczy). Może Pan/Pani otrzymać od nas bezpłatnie jedną kopię posiadanych przez nas danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą. Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia opłat za każdą kolejną wydaną kopię.

Prawo do przeniesienia danych: Na Pana/Pani wniosek przekażemy Pana/Pani dane osobowe innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie możliwe, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się za Pana/Pani zgodą lub jest niezbędne do realizacji umowy. Zamiast otrzymania kopii swoich danych osobowych może Pan/Pani wybrać opcję, w której przekazujemy te dane innemu administratorowi wskazanemu bezpośrednio przez Pana/Panią.

Prawo do wykasowania danych: Może Pan/Pani otrzymać od nas zapewnienie o wykasowaniu Pana/Pani danych osobowych, jeżeli:

– dane te nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone lubprzetworzone;

– przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (zob. poniżej) i decyduje się Pan/Pani na skorzystaniez tego prawa;

– przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, wycofał(-a) Pan/Paniswoją zgodę i nie ma już podstaw prawnych uzasadniających przetwarzanie danych;

– przetwarzanie danych osobowych było niezgodne z prawem; przetwarzanie danych nie jest niezbędne

– w zakresie wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego od nas ichprzetworzenia;

– obowiązują, w szczególności, wymogi ustawowe dot. archiwizacji danych;

– ma to związek z ustanowieniem, wykonaniem lub obroną roszczeń prawnych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu: Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu — w dowolnym momencie — wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych ze względu na konkretną sytuację, pod warunkiem, że przetwarzanie danych nie odbywa się w oparciu o Pana/Pani zgodę, ale w oparciu o nasz zgodny z prawem interes lub interes strony trzeciej.W takim przypadku przerywamy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, chyba że jesteśmy w stanie przedstawić przekonujące dowody prawne i wykazać interes nadrzędny odnoszący się do przetwarzania lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli sprzeciwi się Pan/Pani przetwarzaniu danych, musi Pan/Pani sprecyzować, czy chodzi o ich wykasowanie, czy też o ograniczenie ich przetwarzania przez nas.

Prawo do złożenia zażalenia: W przypadku podejrzenia o naruszenie obowiązujących przepisów w dziedzinie ochrony danych może Pan/Pani złożyć skargę na ręce organu nadzorującego ochronę danych w kraju zamieszkania lub w kraju, w którym wystąpiło domniemane naruszenie.

Okres: Postaramy się spełnić Pana/Pani prośbę w ciągu 30 dni. Okres ten może jednak się wydłużyć ze względu na przyczyny związane z konkretnym prawem lub złożonością wniosku.

Ograniczenia dostępu: W niektórych przypadkach nie możemy zapewnić Panu/Pani dostępu do wszystkich lub części Pana/Pani danych osobowych ze względu na zapisy ustawowe. W wypadku odmowy dostępu do danych podajemy jej przyczynę.

Brak możliwości identyfikacji: W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani jako podmiotu danych, nie możemy spełnić Pana/Pani prośby o wykonanie przysługujących Panu/Pani praw zgodnie z zapisami niniejszej części — chyba że otrzymamy dodatkowe informacje umożliwiające taką identyfikację.

Wykonanie przysługujących Panu/Pani praw: W celu wykonania przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o pisemny kontakt, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Informacje kontaktowe umieszczono na końcu niniejszej Polityki prywatności.

Przechowywanie Pana/Pani danych osobowych

Zasadniczo usuwamy Pana/Pani dane osobowe, jeżeli nie są już potrzebne do realizacji celów, w których je zgromadzono. Niemniej wymogi ustawowe mogą nakazywać nam przechowywanie Pana/Pani danych osobowych przez dłuższy okres, np. obowiązek zgłaszania działań niepożądanych.

Poza tym nie usuwamy wszystkich Pana/Pani danych osobowych, jeżeli poprosił(-a) Pan/Pani nas o niepodejmowanie prób kolejnego kontaktu z Panem/Panią w przyszłości. W tym celu przechowujemy rejestry z informacjami o osobach, które nie życzą sobie kontaktu z nami w przyszłości (np. poprzez biuletyny, e-mail). Uznajemy takie wnioski za zgodę na przechowywanie Pana/Pani danych osobowych, chyba że otrzymamy od Pana/Pani inne polecenie.

Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian — według własnego uznania — w podejmowanych przez nas działaniach związanych z zapewnieniem prywatności oraz do wprowadzania korekt do niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. W związku z tym zachęcamy do regularnego przeglądu zapisów niniejszej Polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności jest aktualna na dzień wskazany jako data „ostatniej modyfikacji” podana powyżej. Zobowiązujemy się traktować Pana/Pani dane osobowe w sposób zgodny z Polityką prywatności, w myśl której dane te zostały pozyskane, chyba że otrzymamy od Pana/Pani zgodę na traktowanie ich w inny sposób.

Informacje kontaktowe

Wszelkie pytania dot. ochrony danych, a także wnioski odnoszące się do wykonania przysługujących Panu/Pani praw prosimy kierować na adres:

Kemerling. Al. Grottgera 6/1, 30-035 Kraków, tel. 12 378 95 65, e-mail: biuro@kemerling.pl