Obsługa procesu sprzedaży

Nasza firma świadczy usługi doradztwa transakcyjnego na wszystkich etapach transakcji zarówno dla inwestorów branżowych, jak i finansowych. Wspieramy naszych klientów przez cały proces: od momentu poszukiwania potencjalnego celu inwestycyjnego lub inwestora, aż do finalizacji transakcji. Zapewniamy sprawne przeprowadzenie procesu zarówno dla strony kupującej, jak i sprzedającej.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:
-  poszukiwanie inwestora / poszukiwanie celu sprzedaży,
-  prawne, podatkowe i finansowe badanie due diligence,
-  udział w negocjacjach,
-  zarządzanie ryzykiem w transakcjach, doradztwo prawne i podatkowe,
-  ustalenie optymalnego sposobu finansowania transakcji,
-  opracowywanie optymalnej struktury transakcji
-  przygotowywanie dokumentacji związanej z transakcją,
-  przeprowadzanie transakcji po przejęciu przedsiębiorstwa, integracja pofuzyjna.

Due diligence

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie badań prawno – podatkowych poprzedzających m.in. operacje połączenia, przejęcia, nabycia udziałów lub akcji podmiotów, zakupu przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części bądź zakupu nieruchomości.

Celem audytu prawno – podatkowego jest wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka inwestora przy planowanej transakcji. Analiza kondycji danego podmiotu lub nieruchomości pozwala na identyfikację i oszacowanie potencjalnych zagrożeń a ponadto umożliwia podjęcie właściwych środków zaradczych już na etapie negocjacji warunków przewidywanej transakcji.

Wycena przedsiębiorstwa i jego aktywów

Wycena przedsiębiorstwa i jego aktywów to złożony proces, który jest w stanie zobrazować rzeczywistą wartość danego aktywa tylko wtedy, gdy zostanie umiejętnie przeprowadzony. Nasi eksperci wykorzystują w toku jego realizacji doświadczenie nabyte przez lata współpracy ze spółkami z różnych branż, co umożliwia im uwzględnienie specyfiki danego sektora, a tym samym wyeksponowanie najbardziej wartościowych elementów każdej firmy.

Rzetelna analiza podmiotu, a tym samym wytypowanie najważniejszych z jego perspektywy parametrów, takich jak środki trwałe, know-how czy kapitał ludzki, umożliwia uzyskanie wartości najlepiej oddającej potencjał rynkowy wycenianej firmy, co może mieć kluczowe znaczenie w procesach takich jak sprzedaż spółki czy fuzja.

Strukturyzacja transakcji

Kluczowe znaczenie dla powodzenia danej transakcji ma uprzednie ustalenie jej optymalnej struktury. Odpowiednie przeprowadzenie transakcji umożliwi nie tylko zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez przeprowadzenie jej w sposób najbardziej korzystny podatkowo lecz także zwiększa bezpieczeństwo podmiotów w nią zaangażowanych. Strukturyzacja transakcji to proces, który musi uwzględniać aktualne rozwiązania prawe, podatkowe oraz inne istotne okoliczności zewnętrzne związane zarówno z kupujący, sprzedającym jak i samym przedmiotem transakcji.

Nasze doświadczenie i wiedza pozwala nam na przedstawienie optymalnych rozwiązań dotyczących planowanych transakcji.
D oradztwo transakcyjne to dla nas pomoc firmom w inwestowaniu, chronieniu oraz optymalizowaniu swojego kapitału, aby realizować cele strategiczne przedsiębiorstwa.

Stosujemy zintegrowane podejście do doradztwa transakcyjnego: od momentu rozpoczęcia poszukiwań potencjalnego celu przejęcia przez inwestora, czy też wstępnych rozważań dotyczących zbycia firmy lub wysoko cennych aktywów przez dotychczasowego właściciela, po przygotowanie dokumentacji związanej z transakcją, w tym samą umowę sprzedaży/nabycia lub też integrację przejętych podmiotów.

Nasz zespół biorcą pod uwagę specyfikę rynku a także uwarunkowania prawne i podatkowe jest w stanie zaproponować Państwu najbardziej korzystne ustrukturyzowanie transakcji.