Skierowanie Projektu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych do Sejmu
Kwiecień 12, 2018
Mechanizm podzielonej płatności tzw. Split Payment
Czerwiec 12, 2018
Pokaż wszystkie

Business lawyer working hard at office desk workplace with book and documents.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2018 roku wskazał, iż jednorazowe udzielenie pożyczki bez wyraźnego wskazania, że czynność ma zostać powielona podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a nie podatkiem od towarów i usług.

Wyrok NSA powstał na kanwie stanu faktycznego, w którym spółka udzieliła osobie fizycznej tj. jej prezesowi pożyczki na kwotę około 3 milionów złotych.

Spółka została skontrolowana przez właściwy urząd skarbowy, którego naczelnik przyjął, iż czynność podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC), nie zaś podatkowi od towarów i usług (dalej: VAT).

Ze względu na takie stanowisko naczelnik urzędu skarbowego określił zaległe zobowiązanie podatkowe prezesa spółki na poziomie 550.000 zł, uznając, że w przywołanym stanie faktycznym doszło do powołania się przez podatnika na fakt zawarcia umowy pożyczki- tym samym zostały spełnione przesłanki do zastosowania 20 % stawki sankcyjnej z art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Prezes odwołał się do dyrektora izby skarbowej, który uznał, że nie zachodzą przesłanki do zastosowania 20% stawki sankcyjnej- według dyrektora prezes powołał się na fakt uzyskania pożyczki ale doszło do tego w trakcie kontroli podatkowej spółki, a nie prezesa jako osoby fizycznej. Jednakże potwierdzone zostało stanowisko naczelnika w kwestii, iż udzielenie pożyczki podlega PCC.

Prezes spółki skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, nie zgadzał się z faktem, iż organy podatkowe uzależniły uznanie go za podatnika VAT od kryterium częstotliwości działania.
WSA w Kielcach potwierdził ustalenia organów podatkowych, jako kryteria decydujące przyjął:
– systematyczność
– zorganizowany charakter
– ciągłość świadczonych usług
Według WSA w/w kryteria przesądzają uznanie danej czynności za profesjonalną, zawodową tj. podlegająca pod ustawę VAT (i jednocześnie zwolnioną z opodatkowania) bądź jednorazową, nieprofesjonalną tj. za czynność podlegającą PCC.
Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 24 kwietnia 2018 roku w wyroku II FSK 1105/16 wskazał, że „nawet jednorazowe udzielenie pożyczki mogłoby podlegać pod VAT, gdyby zostało wykazane, że podatnik ma zamiar powielać taką czynność”.
Tym samym w sytuacji, gdy pożyczka została udzielona jednorazowo, bez zamiaru jej powielenia(tak jak to miało miejsce w stanie faktycznym) należy opodatkować ją podatkiem od czynności cywilnoprawnych gdyż nie cechowała się zawodowym i zorganizowanym charakterem .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *